Accordion Golden Cup 96 Basses

Accordion Golden Cup 96 Basses

  • xuất xứ Trung Quốc
  • 96 Basses
  • bao gồm bao đeo đàn
  • quai đeo đàn
  • màu đỏ